Místní knihovna v Malých Žernosekách

Ceník

Ceník placených služeb a poplatků

 

Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Malých Žernosekách 

 I. Registrační poplatek

   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši

   0,-Kč za kalendářní rok – děti do 15 let

   0,-Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let

   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.

    

II. Sankční poplatky

a) Ztráta čtenářského průkazu

- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:

manipulační poplatek                                  30,-Kč

 

b) Poplatek z prodlení  - vymáhání nevrácených výpůjček

- jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

Výše poplatku je stanovena smluvně za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:  

 

1. upomínka bez odeslání                                           0,- Kč

2. upomínka cestou zřizovatele                                30,- Kč 

 

c) Náhrada všeobecných škod

- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )

- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:

  1/ uvedení do původního stavu

  2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla

  3/ dodání jiného vydání díla

  4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )

  Za knihovnické zpracování nového titulu knihovna účtuje:

-  manipulační poplatek                  20,-Kč/kus - u knih a 10,- Kč/kus - u periodik  

 

Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.6. 2011